Voyages  au Japon

Galerie photos

Cerisiers en fleur

Daigoji2
Daigoji1
Yoshino1
Yoshino2
Toji1
Ninnaji2
ninnaji1

agrandir

L'automne à Kyoto

shugaku1
nanzenin
kiyomizu
kofukuji2
kofukuji
Jingo-ji
jingoji2
kiyotaki
IMG4578
koto-in

agrandir

La vie et le mouvement sont pratiquement la même chose

Moshé Feldenkrais